EB8: หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไก หรือการวางระบบภายในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

-บันทึกข้อความขออนุมัติฯ และลงนามคำสั่ง

-คำสั่งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

-ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ 2562

-ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

-แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

-บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทาง ฯ (ข้อสั่งการ)

-บันทึกข้อความรายงานผล

-ประกาศ(ข้อสั่งการ)

-ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

-รายงานผลการติดตามการดำเนิน และสรุปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ขอหน่วยงาน