EB9: หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

-fixcost แผน 2563

-fixcostหนังสือจัดสรรงบประมาณ

-กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

-ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ

-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

-ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Flow Chart

-คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ปี 59

-โครงสร้างองค์กร สาธารณสุขอำเภอหนองหาน

-จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

-แจ้งเวียนแบบหนังสือค้ำประกัน

-นโยบาย ผู้บริหาร ปี 63

-นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

-บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน

-บันทึกข้อความผลการจัดซื้อ- จ้าง

-แบบสอบทานการเงิน

-แบบสอบทานด้านพัสดุ

-ประกาศการทรวงสาธารณสุข

-ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

-มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

-ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

-เล่มแผน คปสอ.หนองหาน 6-1-63

-วิเคราะห์จัดซื้อจ้างปี 2563

-วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

-สขร.1 ธ.ค62

-สขร.1 ก.พ 63

– สขร.1 ก.ย 62

-สขร.1 ต.ค 62

-สขร.1 พ.ย 62

-สขร.1 ม.ค 63

-หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียน

-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ

-EB9 Q3 – 2563 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตา

-EB9 Q3 – 2563 สขร.1 พฤษภาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB9 Q3 – 2563 สขร.1 มีนาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB9 Q3 – 2563 สขร.1 เมษายน 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอร์ม

-EB9 Q3 FIX COST 2 – 2563 ( แผน สสอ.หนองหาน )

-EB9 Q3 FIX COST 2 – 2563 ( สสจ.อด.จัดสรร )

-EB9 Q3 FIX COST 2 – 2563 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน

-EB9 Q3 FIX COST 2 – 2563 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

-EB9 Q4-63 FIX COST 3 – 2563 ( สสจ.อด.จัดสรร )

-EB9 Q4-63 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตาม

-EB9 Q4-63 สขร.1 สิงหาคม 63 + บันทึกเผยแพร่ บน web + แบบฟอ