EB1:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางรบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB1-1

EB1-2

EB1-3

EB1-4

EB1 แบบฟอร์มเผยแพร่ขึ้น web