EB17: หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB17-1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

EB17-1 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอ

EB17-2 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB17-3 แผนปฏิบัติการ ชมรมจริยธรรม