EB18: หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

EB18-1.1รายงานผล ป้องกันทุจริต รอบ มี.ค 64

EB18-1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ

EB18-1.2 หนังสือเสนอ รายงานผล ป้องกันทุจริต

EB18-2.1 Form 2 รายงานผลชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-2.1 Form 3 ชมรมจริยธรรม

EB18-2.1 หนังสือเสนอ รายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซ

EB18-2.2 หนังสือเสนอ รายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-2.2 หนังสือเสนอ รายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-1.1 Q 4 รายงานผล ป้องกันทุจริต รอบ ส.ค 64

EB18-1.2 Q 4 หนังสือเสนอ รายงานผล ป้องกันทุจริต

EB18-2.1 Q 4 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-2.1 Q 4 แบบฟอร์ม 3 ชมรมจริยธรรม

EB18-2.1 Q 4 หนังสือเสนอ รายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-2.2 Q 4 หนังสือเสนอ รายงานผลจริยธรรม รอบ 6 เดือน

EB18-1.1 Q 4 รายงานผล ป้องกันทุจริต รอบ ส.ค 64