EB8: หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

EB8-แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลว่านเว็ปไซต์

-EB8-1 หนองหาน
-EB8-2 หนองหาน 
-EB8-Q1 หนองหาน

EB8-Q3 ประกาศรายชื่อดีเด่น ดีมาก 1 เมย.64

EB8-Q3ประกาศดีเด่นดีมาก ลูกจ้างฯ 1เมย.64

EB8 Q3

EB8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์