EB9: หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9-1.1 โครงการ STRONG 2564

EB9-1.2 โครงการ STRONG 2564

EB9-3 รายงานการเข้าร่วมการอบรม

EB9-4 รายงานการเข้าร่วมการอบรม

EB9-5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

EB9-5 รูปภาพ